Algemene voorwaarden

Geplaatst op

Algemene Voorwaarden van Triangle Practice 

Definities

– Aanvrager: Ieder persoon of onderwijsinstellingen met wie Triangle Practice een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Triangle Practice een aanbieding doet; ouders, verzorgers, scholen, etc. De aanvrager is verantwoordelijk voor de aanmelding van een leerling evenals de financiële verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst.

– Leerling: De actieve leerling van de begeleiding bij Triangle Practice, die de dienst aanneemt en dus de bijles en andere aangeboden studiebegeleiding ontvangt.

– Elektronische weg: Hierbij wordt E-mailverkeer bedoeld.

– Bijles: Een vorm van begeleiding waarbij een leerling extra uitleg krijgt over onderwerpen die in de klas aan bod zijn geweest of gaat komen. Tijdens de begeleiding wordt leerstof herhaald en eventueel wordt vast vooruit gekeken naar wat komen gaat, ook wel pre-teaching genoemd. Bijles is de verzamelnaam voor alle diensten die een klant bij Triangle Practice af kan nemen. Het betreft hier bijles, begeleiding, huiswerkbegeleiding en coaching.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Triangle Practice en de aanvrager waarop Triangle Practice deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de aanvrager beschikbaar gesteld na invulling van het aanvraagformulier. De overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat de aanvrager zich aanmeldt bij Triangle Practice en aangeeft akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Hierna wordt de overeenkomst op afstand elektronisch gesloten. De algemene voorwaarden kunnen door de aanvrager worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal Triangle Practice op verzoek van de aanvrager de algemene voorwaarden langs elektronische weg kosteloos toezenden. Er wordt geadviseerd om regelmatig deze voorwaarden te checken via www.trianglepractice.nl/algemenevoorwaarden, waar we de meest recente versie van deze voorwaarden tot je beschikking zullen stellen.

1.3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5. Indien de aanvrager niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de aanvrager in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

2.1. Triangle Practice kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de aanvrager redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een voorgestelde aanbieding of offerte is niet automatisch van toepassing op toekomstige dienstverlening.

2.2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief of vrijgesteld van BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Triangle Practice daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Triangle Practice anders aangeeft.

2.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Triangle Practice niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.5. Na inschrijving voor een begeleiding kan de aanvrager zich tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de eerste begeleiding uitschrijven, middels een email naar Triangle Practice. Deze uitschrijving wordt door Triangle Practice elektronisch bevestigd. Hierna is uitschrijving niet langer mogelijk.

2.6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de aanvrager mogelijk te maken. Als Triangle Practice gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Triangle Practice niet

2.7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de aanvrager duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

2.7.1.   de prijs inclusief belastingen;

2.7.2. de prijs is exclusief reiskosten. Een prijs van 25 cent per kilometer wordt berekend. Startpunt wordt berekend vanaf de postcode 2263 CV tot aan de precieze plaats van begeleiding.

2.7.3.    de prijs is exclusief eventuele parkeerkosten. Indien mogelijk       zal de begeleider een kopie van de parkeerkaart via elektronische weg versturen naar de aanvragen.

2.7.4.   de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

2.7.5.   de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de      termijn voor het gestand doen van de prijs;

2.7.6.   de wijze waarop de aanvrager voor het sluiten van de            overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

2.7.7. de duur van de overeenkomst is afhankelijk van het aangeboden        pakket. Tussentijds kan de overeenkomst niet beëindigd worden door de aanvrager.

Artikel 3 – Aanmelden

3.1. De aanvrager kan de leerling aanmelden voor begeleiding door Triangle Practice middels het aanmeldformulier op www.TrianglePractice.nl.

3.2. Indien er een overeenkomst wordt aangegaan ontvangt de aanvrager zo spoedig mogelijk een elektronische bevestiging van de aanmelding.

3.3. Binnen een week neemt Triangle Practice telefonisch contact op met de aanvrager om de data en tijden van de begeleiding(en) vast te stellen.

3.4. Triangle Practice behoudt zich het recht voor een verzoek tot inschrijving van een leerling te weigeren of een alternatief voor te stellen. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van een wachtlijst zijn.

3.5. Bij een keuze in begeleiding ondertekent de aanvrager het aanmeldformulier dat tevens gelijk staat als een contract. In dit contract geeft de aanvrager nogmaals akkoord voor de algemene voorwaarden met daarnaast het gekozen pakket/losse les, locatie en betaling. Na 2 maanden geen begeleiding te hebben genoten van Triangle Practice, zal de aanvrager het aanmeldformulier opnieuw moeten invullen. De eventuele prijsverandering zal daarmee tevens van start gaan.

3.6. Naast artikel 3.5. zal bij een eventuele andere overeenkomst in begeleiding door Triangle Practice een contract worden opgesteld die de aanvrager dient te ondertekenen in tweevoud.

Artikel 4. – De Overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de aanvrager van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de aanvrager het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Triangle Practice onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de aanvrager de overeenkomst ontbinden.

4.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Triangle Practice passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de aanvrager elektronisch kan betalen, zal Triangle Practice daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4. Triangle Practice kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de aanvrager aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Triangle Practice op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5. De aanvrager is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van informatie die nodig is om de opdracht goed uit te voeren.

4.6. Indien er sprake is van ondersteuning in de vorm van begeleiding, dan is Triangle Practice nooit verantwoordelijk voor de te behalen cijfers op examens en toetsen.

4.7. De lessen van een gekozen pakket dienen wekelijks of elke 2 weken afgenomen te worden. Daarbij wordt rekening gehouden met schoolvakanties van maximaal 2 weken. Indien tussen de lessen door langer dan 2 maanden geen begeleidingsuren worden afgenomen, zullen deze resterende begeleidingsuren zonder bezoek in rekening worden gebracht. Dit zal exclusief reiskosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Opschorten en ontbinding

5.1. De aanvrager behoort het gekozen pakket af te ronden en tussentijdse ontbinding is niet mogelijk.

5.2. Indien de aanvrager zijn betalingsverplichting niet voldoet kan Triangle Practice de uitvoering van de overeenkomst opschorten, na 2 werkweken zal er administratiekosten van 7% per dag op de factuur komen en zal er na een maand een incassobureau worden ingeschakeld, indien er nog niet aan de factuur en de bijkomende administratiekosten per dag is voldaan. 

5.3. Triangle Practice mag de overeenkomst ontbinden wanneer de aanvrager in gebreke blijft.

5.4. Triangle Practice mag de overeenkomst, betreffende een leerling, alleen ontbinden wanneer de leerling on(be)handelbaar is en Triangle Practice er niet uitkomt met de deelnemer en aanvrager.

5.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Triangle Practice op de aanvrager onmiddellijk opeisbaar. Indien Triangle Practice de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.6. In bovenstaande gevallen is Triangle Practice nooit verplicht tot het betalen van schadevergoedingen.

Artikel 6. – Overmacht

6.1. Indien buiten de schuld van Triangle Practice om de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden, kan Triangle Practice niet gehouden worden tot nakoming.

6.2. Triangle Practice is niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen jegens aanvrager/leerling indien zij hiertoe gehinderd wordt door ziekte, overmacht of andere omstandigheden die buiten zijn schuld om plaatsvinden.

6.3. Onder overmacht worden in deze Algemene Voorwaarden, buiten de wettelijke definitie, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waar Triangle Practice geen invloed op uit kan oefenen en die verhinderen dat Triangle Practice de afgesproken diensten kan nakomen.

6.4. Indien er aanleiding is aan te nemen dat de begeleider van Triangle Practice vanwege overmacht langdurig verhinderd is, dan is Triangle Practice vrij in keuze om voor leerling een (tijdelijke) vervanging te plaatsen, ten minste voor de de resterende duur van het lopende pakket, in overleg met de aanvrager. Dit is niet rechtsgeldig bij een wachtlijst.

6.5. Triangle Practice kan, in geval van voortdurende overmacht, de diensten opschorten. Duurt deze opschorting langer dan twee weken, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder verdere gevolgen.

6.6. In het geval dat Triangle Practice bij het intreden van de overmacht al een deel van de afgesproken diensten geleverd heeft, worden deze reeds gebruikte diensten in rekening gebracht.

6.7. Bij vooruitbetaling ontvangt de aanvrager het resterende bedrag van de niet gebruikte diensten terug indien er geen vervanging is georganiseerd door Triangle Practice.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1. De actuele tarieven voor begeleiding staan vermeld op de internetsite van Triangle Practice. Triangle Practice behoudt zich het recht om de tarieven te herzien. Wanneer relevante uurtarieven gewijzigd worden, zal dit uiterlijk dertig dagen voordat de wijziging van kracht is kenbaar worden gemaakt aan de aanvrager. Indien er reeds sprake is van een overeenkomst na aanvang van een gewijzigd tarief heeft de aanvrager de mogelijkheid de overeenkomst vanaf de ingangsdatum van het nieuwe tarief op te zeggen.

7.2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Na een verlenging van eenzelfde/ander pakket zal een eventuele prijsstijging meegenomen worden.

7.3. De aanvrager heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Triangle Practice te melden.

7.4. De aanvrager geeft bij de aanmelding aan of hij de factuur per post, per mail of overhandigd wil krijgen tijdens de begeleiding.

7.5. In geval van wanbetaling van de aanvrager heeft Triangle Practice behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de aanvrager kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

7.6. Vooraf wordt door de aanvrager de losse bijles of een van de pakketten bepaald voor de komende maand en hierbij worden vaste bedragen toegekend. Gedurende elke maand wordt door Triangle Practice gefactureerd. Na het opgeven van een leerling wordt de eerste factuur opgesteld over de betreffende maand. Betaling van de begeleiding dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Triangle Practice aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Binnen 30 dagen na factuurdatum is uitsluitend mogelijk indien vooraf afgesproken en akkoord van Triangle Practice in contract.

7.7. In het geval van een niet tijdige betaling zonder uitdrukkelijke en gerechtvaardigde opgaaf van reden, kan de deelname aan een les voor de leerling geweigerd worden. De aanvrager heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het lesgeld, indien de leerling niet of in beperkte mate van de les gebruik maakt.

7.8. Indien de factuur niet binnen 14 werkdagen is ontvangen, wordt er vanaf de 15e werkdag een betalingsherinnering verstuurd. Vanaf de tweede herinnering wordt per keer €5,- administratiekosten in rekening gebracht.            

7.9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.0. Bij vooruitbetaling van pakketten waarbij begeleidingsdagen niet door zijn gegaan, wordt het bedrag met de volgende factuur verrekend of wordt het bedrag gestorneerd.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

8.1. Triangle Practice zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

8.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de aanvrager aan Triangle Practice kenbaar heeft gemaakt. Hetzij het woonadres van de leerling hetzij het schooladres van de leerling, mits deze in dezelfde woonplaats is.

8.3. De plaats van levering is Zoetermeer of Leidschendam. Indien in een andere stad, is dat in overleg en keuze van Triangle Practice. Hierover kan niet gediscussieerd worden.

8.4. Voor de ‘Duo bijles’ en ‘Triangle bijles’ zal de begeleiding plaatsvinden bij één van de leerlingen thuis of op school in de woonplaats. De aanvrager blijft verantwoordelijk voor het feit dat de leerling veilig op de plaats van afspraak verschijnt en weer thuis komt.

8.5. Tijdens de eerste begeleiding zal Triangle Practice samen met de leerling een werkplan opstellen, waarbij de te behandelen stof wordt opgedeeld in verschillende behapbare onderdelen en de manier van aanpak wordt besproken.

8.6. Triangle Practice verzorgt begeleiding en huiswerkbegeleiding aan leerlingen van de jaargroepen 2 tot en met 8 van het basisonderwijs.

8.7. De aanvrager draagt er zorg voor dat alle gegevens en benodigdheden, waarvan Triangle Practice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de aanvrager redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig en correct aan Triangle Practice worden verstrekt.

Artikel 9 – Lestijden

9.1. De bijlessen of begeleiding vangen aan op hele of halve uren en zullen minimaal 1 uur tot maximaal 1,5 uren in beslag nemen.

9.2. De lestijden voor de begeleiding zijn inclusief enige pauzetijd, waardoor de effectiviteit van de begeleiding optimaal blijft.

9.3. Een annulering van een ingeplande begeleiding dient door de aanvrager of leerling 24 uur van tevoren afgemeld te worden. Op de dag van de begeleiding kan alleen bij geldige redenen (o.a. ziekte) afgemeld worden; er wordt dan op korte termijn in wederzijds overleg gezocht naar een geschikte vervangdatum en tijdstip.
9.4.  Indien er later dan de 24 uur of zonder geldige reden op dezelfde dag wordt afgemeld, wordt 60% van de gereserveerde begeleidingsduur helaas in rekening gebracht. Dit wordt op de factuur vermeld. Tijdens de gereserveerde tijd lopen de onkosten door en tevens had er een andere leerling begeleid kunnen worden. Het wordt ten zeerste gewaardeerd wanneer een afspraak tijdig wordt geannuleerd.

9.5. Triangle Practice behoudt zich het recht voor een bijles of begeleiding te verschuiven respectievelijk te annuleren om redenen die buiten haar verantwoordelijkheid vallen. Dit zal de aanvrager middels elektronische weg of telefonisch ontvangen.

Artikel 10 – Overmacht

10.1. Triangle Practice is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de aanvrager indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of on-voorzien, waarop Triangle Practice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Triangle Practice niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Triangle Practice heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Triangle Practice zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.3. Triangle Practice kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4. Indien Triangle Practice ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Triangle Practice gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De aanvrager is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 –  Aansprakelijkheid

11.1. Indien Triangle Practice aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Zie privacyverklaring en cookieverklaring.

11.2. Triangle Practice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Triangle Practice is uitgegaan van door of namens de aanvrager verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.3. Indien Triangle Practice aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Triangle Practice beperkt tot maximaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor zover het periodieke facturatie betreft is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de maand waarin de schade is ontstaan.

11.4. De aansprakelijkheid van Triangle Practice is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.5. Triangle Practice is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

11.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Triangle Practice.

11.7. Triangle Practice is nimmer aansprakelijk voor schade of letsel van leerling tijdens of op weg naar de bijles wanneer de begeleiding elders dan zijn woonadres plaatsvindt.

11.8. Triangle Practice draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor de schoolresultaten van de leerling.

Artikel 12 – Huisregels

12.1. Triangle Practice en leerling voelen zich samen verantwoordelijk voor een prettige sfeer gedurende de begeleidingen, waarin iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt en geconcentreerd kan worden gewerkt. Daarbij verwacht Triangle Practice dat een leerling zich voldoende inzet en zich normaal gedraagt tijdens de begeleiding.

12.2. Triangle Practice kan besluiten om de begeleiding stop te zetten wanneer een leerling afspraken niet nakomt of zich zodanig gedraagt dat een effectieve begeleiding hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt. Er zal dan altijd contact worden opgenomen met de aanvrager.

12.3. Gedurende de begeleiding mag er gedronken worden. Koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. Tijdens de kleine pauzes mogen er snoepjes of koekjes gegeten worden. Gedurende de begeleiding zijn grotere consumpties niet toegestaan. Dit in verband met rommel en afleiding tijdens de begeleiding.

12.4. Om eventuele hinder te voorkomen is het gebruik van mobiele telefoons, mp3 spelers en andere beeld- of geluidsapparatuur gedurende de begeleiding niet toegestaan.

12.5. Triangle Practice streeft naast het bijbrengen van kennis ook het doel na om aandacht te besteden aan de motivatie, zithouding en pengreep van de leerling. Indien de leerling in een bijzonder geval moeite blijft houden met motivatie dan wel de aandacht bij de les te houden, wordt er eerst overleg gepleegd met de aanvrager alvorens de leerwijze te herzien. Indien de leerling meerdere malen ongemotiveerd is en op geen enkele wijze participeert aan de les, kan het contract in overleg met ouders/aanvrager ontbonden kunnen worden. 

12.6. Indien de leerling niet of niet tijdig thuis of op school verschijnt voor de begeleiding wordt er altijd contact opgenomen op het door de aanvrager verstrekte telefoonnummer.

12.7. Indien de leerling later verschijnt dan de afgesproken tijd, zal de begeleiding op normale wijze worden beëindigd op de afgesproken tijd. Dit in verband met afspraken die daarop volgen.

12.8. Indien de leerling na 15 minuten niet op komt dagen zal Triangle Practice de plek verlaten en zal het genoteerde uur in rekening worden gebracht en dus niet kunnen worden ingehaald.

12.9. Indien Triangle Practice vanwege overmacht later op het adres zal verschijnen, zal dit telefonisch worden vermeld aan de aanvrager en zal de verloren tijd ingehaald worden. Hetzij tijdens dezelfde begeleiding hetzij op een ander moment.

12.10. Zowel de leerlingen als de begeleider van Triangle Practice nemen kennis van de gedragscode van Triangle Practice en houden zich hieraan.

Artikel 13 – Privacy

13.1. Een ieder die zich heeft ingeschreven als aanvrager van een of meerdere leerlingen bij Triangle Practice gaat ermee akkoord dat gegevens die op de weg liggen van het goed functioneren van de dienstverlening worden opgeslagen en verwerkt.

13.2. Triangle Practice houdt middels elektronische wijze een notitie/rapportage bij van de ontwikkeling van de leerling. De aanvrager ontvangt deze notities/rapportages op elektronische wijze.

13.3. Triangle Practice zal gegevens, die verstrekt zijn in het kader van de uitvoering van haar diensten, niet verstrekken aan derden of op generlei wijze doorgeven aan derden.

13.4. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen en informeren van derden – een ouder of leerkracht van school.

13.5. Triangle Practice kan de aanvrager verzoeken om de leerkracht op de hoogte te stellen hetzij wederzijds communiceren omtrent de ontwikkeling van de leerling. De leerkracht is vrijblijvend in zijn/haar medewerking.

13.6. Indien de aanvrager een derde – alsmede een ouder of een leerkracht van school – toegang verschaft tot het volgen van studiegegevens binnen Triangle Practice, krijgt de derde elektronisch inzicht in de volgende gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, online begeleiding notities/rapportages en de gegevens van eventuele andere derden in dit dossier.

13.7. Triangle Practice kan zowel de aanvrager als leerkracht verzoeken voor het verkrijgen van schoolresultaten van betreffende leerling. Deze informatie wordt gebruikt om de ontwikkeling en mogelijke knelpunten te constateren.

13.8. De aanvrager gaat akkoord met het mogelijk gebruik van foto’s van de leerling. Deze foto’s worden uitsluitend alleen door Triangle Practice gebruikt om andere ouders een duidelijk beeld te kunnen geven hoe de sfeer is bij Triangle Practice. Indien de aanvrager wilt dat hun zoon/dochter onherkenbaar is op social media, zal er onherkenbare foto’s worden gemaakt; het gezicht van de leerling niet/niet volledig in beeld. Dit zal de aanvrager vooraf moeten aangeven bij Triangle Practice. 

Artikel 14 – Klachtenprocedure

14.1. Triangle Practice hecht zeer veel waarde aan een prettige en leerzame opzet van een begeleiding en doet haar best de afspraken over levering van producten of diensten zo goed mogelijk na te komen.

14.2. Mocht er desondanks toch een tekortkoming of verbeterpunt geconstateerd worden, dan kan de aanvrager dit via e-mail (info@trianglepractice.nl) kenbaar maken opdat Triangle Practice in de gelegenheid wordt gesteld een passende oplossing te treffen.

14.3. Triangle Practice hanteert evaluatieformulieren; tussentijds en aan het einde van het traject.

14.4. Aan een ingezonden verbeterpunt of klacht kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Artikel 15 – Vrijwaring

15.1. De aanvrager vrijwaart Triangle Practice voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Triangle Practice toerekenbaar is.

15.2. Indien Triangle Practice uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de aanvrager gehouden Triangle Practice zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de aanvrager in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Triangle Practice, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Triangle Practice en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de aanvrager.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien dit onmogelijk blijkt, is de rechter van Den Haag bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

16.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Triangle Practice partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de leerling dan wel aanvrager niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

17.1. Triangle Practice behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Triangle Practice heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de aanvrager en leerling ter kennis van derden wordt gebracht.

17.2. Het is de aanvrager niet toegestaan materiaal dat gebruikt wordt bij een bijles of begeleiding van Triangle Practice te kopiëren en/of te vermenigvuldigen en/of beschikbaar te stellen aan derden.

17.3. Indien vastgesteld wordt dat dit wel is gebeurd, dan is Triangle Practice gerechtigd de schade verhalen op de aanvrager. De aanvrager is ook verantwoordelijk voor kosten die samenhangen met het verhalen van de schade.

17.4. Bij eventuele bruikleen van materialen van Triangle Practice, kan Triangle Practice een borg vaststellen.

17.5. Bij eventuele schade en/of vermissing en/of incomplete inlevering van materialen van Triangle Practice, zal Triangle Practice dit in rekening brengen bij de aanvrager.

Artikel 18 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

18.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

18.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met aanvrager.

18.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

18.4. De Algemene Voorwaarden staan vermeld op, en zijn te downloaden van de internetsite www.trianglepractice.nl